Czasopismo Poświęcone
Historii Medycyny
i Nauk Pokrewnych

ACTA MEDICORUM
POLONORUM

Czasopismo poświęcone historii medycyny

Acta Medicorum Polonorum jest czasopismem naukowym i recenzowanym, wydawanym przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu jako półrocznik. Misją czasopisma jest upowszechnianie wiedzy o rozwoju i tradycjach medycyny, farmacji i nauk pokrewnych poprzez publikowanie oryginalnych prac naukowych, artykułów przeglądowych, edycję źródeł, sprawozdania z konferencji i innych wydarzeń naukowych, noty oraz recenzje. Spektrum zainteresowań czasopisma nie jest ograniczone do biografistyki lekarskiej, ani polskojęzycznych wersji dziewiętnastowiecznych dysertacji lekarskich, czy też wspomnień, pamiętników, dzienników i listów lekarzy, ale stanowią one o specyfice "Acta Medicorum Polonorum" wśród innych polskich czasopism historycznych. 

Od 2017 r., zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23 października 2015 r., "Acta Medicorum Polonorum" udostępnia wszystkie artykuły w otwartym dostępie.

Czasopismo zostało w 2015 r. odnotowane w ERIH PLUS, jest indeksowana w BazHum, CEJSH, PBN.

 bazhum_logo-01CEJSH_full

 

 

Top