Czasopismo Poświęcone
Historii Medycyny
i Nauk Pokrewnych

ACTA MEDICORUM
POLONORUM

Recenzowane czasopismo naukowe poświęcone historii medycyny i nauk pokrewnych

  Acta Medicorum Polonorum (ISSN 2083-0343; doi.org/10.20883/amp.) jest recenzowanym czasopismem naukowym, wydawanym przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Ukazuje się dwa razy w roku. Znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za publikację w czasopiśmie przyznawane jest 20 pkt MEN.

  Misją czasopisma jest upowszechnianie wiedzy o rozwoju i tradycjach medycyny, farmacji oraz nauk pokrewnych poprzez publikowanie oryginalnych prac naukowych, esejów, artykułów przeglądowych, edycję źródeł, sprawozdania z konferencji i innych wydarzeń naukowych, noty oraz recenzje. Biografistyka lekarska, artykuły poświęcone postępom nauk medycznych, edycje zabytków piśmiennictwa lekarskiego, wspomnienia, pamiętniki, dzienniki i korespondencja lekarzy zajmują wiele miejsca na stronach Acta Medicorum Polonorum, stanowiąc o wyjątkowości tego periodyku wśród innych polskich czasopism historycznych. 

  Od 2017 r., zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23 października 2015 r., Redakcja Acta Medicorum Polonorum udostępnia wszystkie artykuły w otwartym dostępie (Creative Commons CC-BY). Redakcja nie pobiera żadnych opłat od autorów za publikowanie artykułów na łamach Acta Medicorum Polonorum.

  Czasopismo jest indeksowane w: CrossRef, Google Scholar, BazHum, CEJSH, PBN, PBL, Index Copernicus.

 bazhum_logo-01CEJSH_full

 

 

Top